Zerwanie polisy na życie przed terminem.

19 luty 2016


Zerwanie polisy na życie przed terminem.

Umowa ubezpieczenia a obowiązki stron.

Umowa ubezpieczenia na życie ma charakter umowy dwustronnie zobowiązującej odpłatnej. Po zawarciu takiej umowy po stronie ubezpieczyciela oraz ubezpieczającego powstają określone prawa i obowiązki. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do świadczenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczający zobowiązany jest do zapłaty składki ubezpieczeniowej.

Towarzystwa Ubezpieczeń oferujące możliwość wykupienia ubezpieczenia na życie podkreślają atrakcyjność takich ubezpieczeń m.in. bezpieczeństwem finansowym, zabezpieczeniem spłaty kredytu, dbałością o start dzieci w dorosłość, zgromadzeniem kapitału na przyszłość i zapewnieniem sobie oraz najbliższym zabezpieczenia finansowego w razie wypadku, choroby lub śmierci.

Umowy te zazwyczaj są wieloletnie. Powstaje więc pytanie czy możemy wypłacić pieniądze z polisy ubezpieczenia na życie, jeśli już ją wykupimy?

 

Wykup polisy.

W zależności od Towarzystwa Ubezpieczeń i rodzaju posiadanej polisy na życie, zazwyczaj po dwóch lub trzech latach od daty rozpoczęcia ubezpieczenia istnieje możliwość wykupu polisy w całości lub w części. Zwrotowi podlega wówczas tzw. wartość wykupu czyli kwota, którą towarzystwo zobowiązuje się wypłacić w przypadku rezygnacji z polisy przed terminem rozwiązania umowy. Wartość wykupu opiewa jednak na kwotę dużo niższą, niż łączna wartość opłaconych składek, albowiem przez okres opłacania składek towarzystwo udzielało ochrony, a za to należy się mu wynagrodzenie.

Wypłatę pieniędzy z ubezpieczenia na życie można zrealizować w wybrany sposób poprzez umówienie się na spotkanie z agentem lub w oddziale Towarzystwa. 

 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie

Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na życie w każdym czasie z zachowaniem terminu określonego w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę tylko wtedy, gdy w umówionym terminie nie została zapłacona składka lub jej pierwsza rata, a zgodnie z umową ubezpieczyciel ponosił odpowiedzialność przed zapłatą składki.

 

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia na życie.

Przepisy kodeksu cywilnego (art. 812 § 4 k.c.) przewidują, że jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 

 

Przedawnienie roszczeń

Roszczenia z umowy ubezpieczenia na życie przedawniają się z upływem lat trzech (art. 819 § 1 k.c.). Dłuższy 10-letni okres przedawnienia dotyczy roszczeń z umowy ubezpieczenia stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego uprawnionego organu albo orzeczeniem sądu polubownego oraz roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym. Wyjątek stanowią roszczenia okresowe (np. renty) stwierdzone w prawomocnymi orzeczeniami sądowymi lub ugodą sądową, które ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech.

 

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]