Ubezpieczenia życiowe - rodzaje.

19 luty 2016


Ubezpieczenia życiowe - rodzaje.

Ubezpieczenia na życie.

W przypadku ubezpieczenia na życie (na wypadek śmierci) lub dożycia (dożycia określonego wieku) wypłata świadczenia następuje w przypadku śmierci lub dożycia określonego wieku. Są możliwe warianty mieszane obu tych rodzajów ubezpieczeń. W takim przypadku zarówno śmierć i dożycie określonego wieku objęte są ochroną w ramach jednego ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenie na życie - na wypadek śmierci.

Zapewnia większe bezpieczeństwo finansowe i godne życie w przypadku śmierci osoby, na której spoczywa ciężar utrzymania rodziny.

Ubezpieczenie na życie może być zawarte na określony okres lub dożywotnio. Zazwyczaj zawierane jest terminowo na, np. na 30 lat - od 28 do 58 roku życia, czyli okres w którym na utrzymaniu rodziców znajdują się dzieci. Świadczenie zostanie wypłacone, jeżeli w czasie, gdy ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową miał miejsce wypadek ubezpieczeniowy, czyli jego śmierć. Śmierć ubezpieczonego oznacza również koniec obowiązku opłacania składek.

 

Ubezpieczenie na dożycie

Ubezpieczenie na dożycie jest przeznaczone dla osób, które pragną utrzymać dotychczasowy standard życia po ukończeniu określonego wieku (zazwyczaj po przejściu na emeryturę), by zapewnić sobie wystarczające środki finansowe.

Dożycie określonego wieku lub wieku emerytalnego (np. 67 roku życia) rodzi zobowiązanie ubezpieczyciela do wypłacenia sumy ubezpieczenia. W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej przed tym terminem, ubezpieczyciel zwykle nic nie wypłaca chyba, że w umowie była zawarta klauzula zwrotu spadkobiercom lub wskazanym osobom sumy wpłaconych składek.

 

Ubezpieczenie na życie - wypadek śmierci i dożycie

Ubezpieczenie na życie i dożycie jest zbudowane z dwóch części, z ubezpieczenia na życie, w którym wypłata świadczenia następuje po śmierci osoby ubezpieczonej oraz z ubezpieczenia na dożycie, w którym wypłata świadczenia następuje po dożyciu przez osobę ubezpieczoną określonego wieku. Połączenie tych dwóch produktów powoduje, że świadczenie wypłacane jest zarówno, gdy ubezpieczony umrze w czasie trwania umowy ubezpieczenia (ubezpieczenie na życie) oraz gdy dożyje określonego w umowie wieku (ubezpieczenie na dożycie).

To klasyczny produkt ochronno-oszczędnościowy. Część ochronną stanowi ubezpieczenie na życie (ponieważ chroni przed skutkami śmierci), część oszczędnościową ubezpieczenie na dożycie (ponieważ zapewnia wypłatę sumy ubezpieczenia w momencie dożycia określonego wieku).

Mogą być ustalone różne sumy ubezpieczenia dla śmierci oraz dożycia. Sumy ubezpieczenia można zmieniać w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, przeważnie raz do roku. 

 

Ubezpieczenie posagowe.

Celem ubezpieczenia posagowego jest zapewnienie materialnego bytu dziecka w momencie wejścia w dorosłe życie oraz w przypadku śmierci rodzica. Ubezpieczenie to zawiera rodzic na rzecz dziecka. Po osiągnięciu przez dziecko założonego wieku, np 25 lat wypłacana jest ustalona suma ubezpieczenia. Jej wysokość uzależniona jest od wpłacanych systematycznie składek. W przypadku śmierci dziecka następuje zwrot wpłaconych składek.

Niewątpliwą zaletą tego ubezpieczenia jest to, że w przypadku śmierci rodzica, który zobowiązał się do opłacania składki, ubezpieczyciel przejmuje na siebie ten obowiązek i opłaca ją do momentu wskazanego w umowie. Niektóre ubezpieczenia posagowe przewidują wypłatę dziecki comiesięcznej renty do końca trwania umowy ubezpieczenia, czyli do momentu kiedy zgodnie z umową wypłaci dziecku umówione świadczenie.

 

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Ubezpieczenie to ma charakter ochronno-oszczędnościowy co oznacza, że część składki przeznaczana jest na ochronę, zaś pozostała część zasila oszczędności - fundusz kapitałowy.

Część ochronna składki zapewnia w przypadku śmierci w okresie trwania umowy ubezpieczenia wypłatę sumy ubezpieczenia. Nie podlega ona zwrotowi, czego skutkiem jest brak możliwości żądania jej zwrotu od ubezpieczyciela.

Druga część składki ma charakter oszczędnościowy co oznacza, że ta część składki podlega gromadzeniu i zostanie wypłacona w przypadku śmierci lub dożycia określonego wieku. 

Uzupełnieniem powyższych podstawowych rodzajów ubezpieczeń życiowych są ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe występujące jako tzw. opcje dodatkowe (np. ubezpieczenie Następępstw Nieszczęśliwych Wypadków).

 

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]