Zasiłek Pogrzebowy

14 marzec 2016


Zasiłek Pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy - uprawnieni

Zasiłek pogrzebowy przysługuje najbliższym członkom rodziny, dzieciom umieszczonym w rodzinie zastępczej, dziadkom oraz osobom, nad którymi sprawowana jest opieka prawna, którzy pokryli koszty pogrzebu.

 

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Najbliższa rodzina zmarłego otrzymuje zasiłek pogrzebowy w maksymalnej wysokości 4 tys. zł, nawet wtedy, gdy wydatki jakie poniosła w związku z pogrzebem były niższe.

W przypadku, gdy wydatki związane z pogrzebem poniosło kilku członków rodziny zmarłego, to każda z tych osób dostanie zwrot proporcjonalny do poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 4 tys. zł łącznie. Taka sytuacja może mieć miejsce, np. gdy brat z siostrą organizują pogrzeb jednego z rodziców.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy pochówek organizuje instytucja społeczna albo osoba prywatna spoza rodziny zmarłego. W takim przypadku ZUS dokonuje zwrotu rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych wydatków związanych z pogrzebem. Maksymalny zwrot, na jaki mogą liczyć te osoby wyniesie 4 tys. zł.

 

Czy trzeba być ubezpieczonym w ZUS, by uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Przynajmniej jedna osoba – albo najbliższy członek rodziny zmarłego, albo zmarły, muszą być ubezpieczeni w ZUS, by można się było starać o zasiłek pogrzebowy. W przeciwnym wypadku zasiłek pogrzebowy nie przysługuje. W takim wypadku koszty pochówku ponosi opieka społeczna, która indywidualnie określa wysokość udzielonej pomocy na pokrycie części lub całości kosztów związanych z pogrzebem. Wysokość zasiłku z pomocy społecznej nie przekracza zwykle 2-2,5 tys. zł.

 

Aby uzyskać zasiłek na pokrycie części lub całości kosztów związanych z pogrzebem z ośrodka pomocy społecznej, należy:

  • zwrócić się z ustnym lub pisemnym wnioskiem do ośrodka pomocy społecznej o wyprawienie pogrzebu na koszt gminy, do której należy ośrodek;

  • dostarczyć skrócony odpis aktu zgonu;

  • przedstawić zaświadczenie o braku uprawnień zmarłego oraz członków jego rodziny do zasiłku pogrzebowego;

  • przedstawić na żądanie ośrodka inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową osoby ubiegającej się o zasiłek.

 

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja, gdy zmarły nie był ubezpieczony, ale przynajmniej jedna osoba z najbliższej rodziny występująca do ZUS, jest w nim ubezpieczona.

Przykład. Na pasach został śmiertelnie potrącony student, który nigdzie nie był ubezpieczony. Opiekowała się nim matka, która pracowała tylko na pół etatu jako krawcowa. Matka może się starać o zwrot wydatków poniesionych w związku z pogrzebem syna. W ZUS powinna złożyć rachunki za pogrzeb, odpis aktu zgonu syna i zaświadczenie uzyskane od swojego pracodawcy o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego.

Podobnie wygląda sprawa z pochówkiem konkubiny lub konkubenta bez prawa do zasiłku. Osobie, która poniosła wydatki z pogrzebem konkubiny lub konkubenta, nawet jeśli była ubezpieczona w ZUS, nie przysługuje zwrot wydatków za zorganizowany pogrzeb w ramach zasiłku pogrzebowego. Osoba ta może jedynie wystąpić do gminy z wnioskiem o zwrot części lub całości poniesionych wydatków.

 

Jakie dokumenty należy przedłożyć w ZUS?

Do otrzymania zasiłku pogrzebowego niezbędne jest wypełnienie Wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12). Druk można pobrać z internetowej strony ZUS (www.zus.gov.pl) oraz w każdej placówce ZUS.

 

Do wniosku należy załączyć:skrócony odpis aktu zgonu ( w przypadku, gdy dziecko urodziło się martwe - odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe);

  • rachunki potwierdzające poniesione koszty pogrzebu (oryginały);

  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo osoby starającej się o zasiłek z osobą zmarłą (skrócony odpis aktu stanu cywilnego, dowód osobisty);

  • dowód ubezpieczenia członka rodziny za wyjątkiem osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących oraz zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci ( gdy osoba zmarła była ubezpieczona).


W przypadku, gdy za pogrzeb zapłaciło państwo, organizacja polityczna lub społeczna, ZUS prosi o przedstawienie:

  • zaświadczenia odpowiedniego organu administracji państwowej lub innej organizacji stwierdzającego pokrycie kosztów pogrzebu;

  • rachunków potwierdzających poniesione koszty przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek.

 

Jakie dokumenty przedłożyć w KRUS?

Rolników obowiązują te same zasady, co osoby ubezpieczone w ZUS. Wniosek o zasiłek pogrzebowy (druk SR-26) należy złożyć we właściwym oddziale regionalnym KRUS. Można go pobrać ze strony internetowej KRUS (www.krus.gov.pl) lub w każdym oddziale regionalnym KRUS.

 

Ile mamy czasu na złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy?

O zasiłek pogrzebowy możemy się starać w ciągu 12 miesięcy od śmierci osoby, której koszty pogrzebu pokryliśmy. Po tym czasie nasze roszczenie przedawnia się. Termin ten ulega przedłużeniu w przypadku osób zaginionych. W takim przypadku z roszczeniem o wypłatę zasiłku pogrzebowego występujemy w ciągu 12 miesięcy od faktycznego dnia pochówku, a nie dnia śmierci. Wraz z wnioskiem musimy złożyć również dokumenty z policji lub prokuratury.

 

Jak szybko wypłacany jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od wyjaśnienia wszystkich okoliczności niezbędnych do przyznania prawa do zasiłku. Od decyzji odmownej przysługuje nam odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Możemy się odwołać w ciągu miesiąca od daty otrzymania decyzji odmownej.

 

Jakie wydatki możemy zaliczyć do kosztów pogrzebu?

Katalog tych wydatków nie jest określony w ustawie. Do kosztów pogrzebu zwyczajowo zalicza się koszty przewozu zwłok, zakup trumny, miejsca na cmentarzu, wieńców, kwiatów, odzieży żałobnej, koszty nabożeństwa, wydatki stypę oraz koszt budowy nagrobka.

 

Czy od pobranego zasiłku pogrzebowego musimy odprowadzić podatek dochodowy?

Zasiłek pogrzebowy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolniony jest z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.  Zgodnie z cytowanym wyżej artykułem „Wolne od podatku dochodowego są odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe”. Pobranie zasiłku, nie powoduje więc powstania zobowiązania podatkowego i kwoty tej nie wykazujemy w zeznaniu podatkowym.

 

Ewelina Czepil
Kancelaria Prawna Czepil

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]