Utrata spadku.

19 luty 2016


Utrata spadku.

Można wyróżnić trzy przyczyny utraty spadku:

Niegodne zachowanie spadkobiercy wobec spadkodawcy.

Jedną z przyczyn, która powoduje utratę prawa do dziedziczenia, nawet gdy dana osoba została powołana do spadku testamentem lub na mocy ustawy, jest niegodne zachowanie spadkobiercy wobec spadkodawcy. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy spadkobierca:

  • dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy,

  • nakłonił spadkodawcę podstępem lub groźbą do sporządzenia lub odwołania testamentu, albo przeszkodził spadkodawcy podstępem lub groźbą w dokonaniu jednej z tych czynności,

  • umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił go lub przerobił albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

W przypadku pierwszym decydujące znaczenie ma wyrok sądu karnego albowiem to on przesądza o tym, czy dane zachowanie jest przestępstwem umyślnym. Natomiast oceny czy jest to przestępstwo ciężkie dokonuje już sąd cywilny. Przestępstwo musi być skierowane przeciwko spadkodawcy. Jeżeli spadkobierca popełni nawet najcięższe przestępstwo umyślne, ale skierowane przeciwko innej osobie to nie będzie ono stanowiło podstawy do uznania go za niegodnego. Dla postępowania spadkowego nie ma znaczenia czas, w jakim przestępstwo zostało popełnione, jego przedawnienie, zatarcie skazania po odbyciu kary czy też objęcie przestępstwa amnestią.

Testament sporządzony pod wpływem groźby lub podstępu.
W drugim przypadku spadkobierca zostanie uznany za niegodnego, jeżeli za jego wiedzą i zgodą osoba trzecia podstępem lub groźbą nakłoniła spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu, albo w ten sam sposób przeszkodziła mu w dokonaniu jednej z tych czynności. Żeby uznać spadkobiercę niegodnym dziedziczenia konieczne jest, aby spadkodawca dokonał albo odstąpił od dokonania którejś z tych czynności. Sam zamiar osiągnięcia takiego rezultatu, a także bezskuteczne zastosowanie podstępu lub groźby nie stanowią podstawy uznania go za niegodnego.

 
Testament podrobiony lub przerobiony.

W ostatnim przypadku do oceny, czy wystąpiła przyczyna uzasadniająca uznanie za niegodnego, istotne jest aby spadkobierca podrobił lub przerobił testament w przekonaniu, że jest on ważny. Nie ma natomiast wymagania, aby  spadkobierca skorzystał, czy odniósł korzyść z takiego testamentu.

Każda ze wskazanych trzech przyczyn stanowi samodzielną podstawę do uznania za niegodnego dziedziczenia, ma charakter wyczerpujący i wyłączny. Niedopuszczalne jest żądanie uznania niegodności z innych powodów nawet powszechnie uznanych za naganne.

Ewelina Czepil
Kancelaria Prawna Czepil

 

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]