Odszkodowanie za śmierć

22 czerwiec 2016


Odszkodowanie za śmierć

Odszkodowanie za śmierć ojca - odszkodowanie za smierć osób bliskich.

Każdemu, kto uległ wypadkowi i doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia spowodowanego z winy innego podmiotu, należy się odszkodowanie. Takim zdarzeniem może być wypadek drogowy, wypadek przy pracy w tym wypadek w rolnictwie, potknięcie i poślizgnięcie ale także błąd medyczny oraz czyn kryminalny. Sprawcą wypadku może być inny użytkownik drogi, jej zarządca, szpital lub lekarz a w przypadku wypadku przy pracy – pracodawca lub współpracownik czy rolnik. Niekiedy wypadek jest śmiertelny. Osobom bliskim przysługuje wówczas stosowne odszkodowanie za śmierć oraz inne roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.

Podstawy prawne roszczeń odszkodowawczych

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia Kodeks cywilny w art. 441 § 1 nakazuje naprawienie szkody wraz z wszelkimi wynikłymi z tego powodu kosztami, do których możemy zaliczyć koszty leczenia takie jak: koszty pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych, koszty konsultacji u specjalistów, koszty związane z dodatkową opieką podczas leczenia, koszty zakupu leków, koszty zakupów środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych, koszty zakupu sprzętu ortopedycznego i protez, koszty związane z dodatkowym odżywianiem w trakcie leczenia i rehabilitacji oraz koszty związane z przejazdami osób bliskich na wizyty do szpitali.

Ponadto Kodeks cywilny wyróżnia inne rodzaje roszczeń, których może dochodzić poszkodowany. Są to:

I. należne poszkodowanemu:

 

 • zadośćuczynienie (art. 445 § 1 kc)

 • zwrot utraty dochodów (art. 361 § 2 kc)

 • renta z tytułu niezdolności do pracy (art. 444 § 2 kc)

II. należne bliskim poszkodowanego:

 

 • zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby (art. 446 § 4 kc)

 • stosowne odszkodowanie (art. 446 § 3 kc) 

 • renta alimentacyjna (art. 446 § 2 kc) 

 • zwrot kosztów pochówku (art. 446 § 1 kc)

 

Zadośćuczynienie (art. 445 § 1 kc)

Zadośćuczynienie przyznawane jest poszkodowanemu za doznaną przez niego krzywdę (psychiczną, fizyczną, moralną) powstałą w wyniku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Krzywdą tą jest ból fizyczny lub cierpienie psychiczne (smutek i lęk) jakie odczuwa poszkodowany. Nie jest więc związane ze sferą poniesionych przez poszkodowanego rzeczywistych kosztów bądź doznanych strat materialnych.

 

Zwrot utraconych dochodów (art. 361 § 2 kc)

Zwrot utraconych dochodów obejmuje wynagrodzenie podstawowe oraz premie możliwe do uzyskania w przypadku, gdy na skutek pogorszenia swojego stanu zdrowia po wypadku, poszkodowany nie mógł wykonywać pracy zawodowej, umów zlecenia, prowadzić działalności gospodarczej oraz gdy nie mógł podjąć oferowanej mu pracy. Poszkodowanemu należy się nie tylko zwrot tego, co utracił na skutek zdarzenia, ale także tego, co mógłby zarobić, gdyby nie wyrządzono mu szkody.

 

Renta z tytułu niezdolności do pracy (art. 444 § 2 kc)

Przysługuje uczestnikom wypadku, jeżeli całkowicie lub częściowo utracili oni zdolność do pracy zarobkowej, albo zwiększyły się ich potrzeby lub zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość. Świadczenie to wypłacane jest miesięcznie.

 

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby (art. 446 § 4 kc)

Przyznawane jest np. dzieciom i wnukom w przypadku doznania cierpień natury psychicznej po śmierci bliskiej osoby (np. ojca, matki, babci i dziadka).

 odszkodowanie za śmierć

Stosowne odszkodowanie (art. 446 § 3 kc)

Mogą się o nie starać osoby bliskie (np. dzieci i wnuki), gdy w wyniku śmierci ojca, matki, babci lub dziadka doznały utrudnień w życiu, które spowodowane są problemami finansowymi.

 

Renta alimentacyjna (art. 446 § 2 kc)

Renta jest przyznawana osobom bliskim zmarłego, który poniósł śmierć wskutek czynu niedozwolonego a za życia zobowiązany był do alimentacji. Służy ona naprawieniu szkody poniesionej przez to, że bliscy osoby zmarłej utracili osobę zobowiązaną do alimentacji. Roszczenie to wypłacane jest osobom uczącym się oraz znajdującym na utrzymaniu osoby zmarłej.

 

Wyróżniamy dwa rodzaje renty:

Renta obligatoryjna

Przyznawana jest osobom, które były osobami uprawnionymi do alimentów ze strony zmarłego. Zaliczyć do nich można osoby złączone ze zmarłym więzami pokrewieństwa (rodzice, dzieci, rodzeństwo) lub więzami prawnymi (małżonkowie, przysposobieni).

Renta fakultatywna

Uprawnione są do niej osoby, którym zmarły stale i dobrowolnie dostarczał środków utrzymania. Przyjmuje się, że starać się mogą o nią zarówno osoby złączone więzami pokrewieństwa i powinowactwa, jak i inne osoby pozostające w faktycznej, długotrwałej zażyłości (konkubenci, rodzice zastępczy, dalsi krewni).

 

Zwrot kosztów pochówku (art. 446 § 1 kc)

Osoba, która poniosła koszty pogrzebu, może domagać się ich zwrotu od sprawcy wypadku. Do wydatków, których pokrycia może się domagać zaliczamy: koszt postawienia pomnika, wydatki na wieńce i kwiaty, koszty zakupu odzieży żałobnej, wydatki na poczęstunek biorących udział w pogrzebie osób.

 osoby bliskie uprawnione do odszkodowania

Osoby bliskie uprawnione do zadośćuczynienia

Zadośćuczynienie przysługuje najbliższym członkom rodziny zmarłego. Do kręgu najbliższych członków rodziny zmarłego należą jego współmałżonek, rodzice i dzieci. Do kręgu najbliższych członków rodziny należy także dziecko pozostające pod pieczą rodziny zastępczej. Pozostali członkowie rodziny zmarłego, w szczególności jego wnuki i dziadkowie, a także krewni w linii bocznej oraz konkubenci muszą faktycznie wykazać silną relację rodzinną pomiędzy zmarłym, a taką osobą, aby sąd uznał ich za członka najbliższej rodziny.

 

Jak uzyskać zadośćuczynienie za śmierć?

Sąd nie jest zobligowany do przyznania zadośćuczynienia poszkodowanemu. Jest to świadczenie fakultatywne. Odpowiednie wykazanie krzywdy wpływa więc nie tylko na wysokość zadośćuczynienia, ale na samą zasadność jego przyznania.

Przed sądem należy wykazać, że:

 • Miał miejsce czyn niedozwolony np. wypadek drogowy.
 • Odpowiedzialnym za ten czyn jest np. Zakładu Ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku jest ubezpieczony.
 • W wyniku wypadku doszło do uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia poszkodowanego, które w konsekwencji doprowadziły do jego śmierci. 
 • Po stronie osoby bliskiej wystąpiła krzywda, objawiająca się negatywnymi przeżyciami w sferze psychicznej.

Na okoliczność ustalenia krzywdy poszkodowanego (straty psychicznej), sąd przesłucha osobę poszkodowaną oraz innych świadków krzywdy osoby bliskiej. Dla oceny stanu psychicznego poszkodowanego, sądy często powołują biegłych z zakresu psychologii lub psychiatrii. Biorą przy tym pod uwagę sporządzone przez nich opinie dotyczące stanu zdrowia psychicznego osoby bliskiej, jej przyczyn i skutków.

 

Wysokość zadośćuczynienia

Nie ma cennika wysokości zadośćuczynienia przyznawanego przez sąd. To świadczenie jest fakultatywne przyznawane po przeanalizowaniu konkretnej sprawy. Są jednak czynniki, które wpływają na jego wymiar.

Zadośćuczynienie jest wyższe, gdy: 

 • Osoba bliska zmarłemu jest młoda. 

 • Wiąże ją silna relacja ze zmarłym. 

 • Mogła liczyć na pomoc zmarłego w przyszłości, gdyby śmierć nie nastąpiła. 

 • Bardzo przeżywa rozstanie ze zmarłym i ogromnie cierpi z tego powodu.

 

Są też inne czynniki, które mogą wpłynąć na wysokość przyznanego zadośćuczynienia za śmierć. Sądy często podwyższają wysokość świadczenia ze wzglądu na stopień zawinienia i działania sprawcy zdarzenia, np. gdy śmierć nastąpiła w wyniku umyślnego i brutalnego działania, bądź gdy sprawa zyska rozgłos medialny. Kwota przyznanego zadośćuczynienia może zostać obniżona, jeżeli wcześniej zostanie przyznane poszkodowanemu odszkodowanie z ubezpieczenia NNW. Kwoty zadośćuczynień zasądzane przez sądy wahają od 10 tys. nawet do 300 tys. zł. Aby uzyskać takie odszkodowanie warto skorzystać z fachowej pomocy prawnika lub firmy odszkodowawczej.

 

Zobacz także ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

 

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]