Dziedziczenie praw, roszczeń, obowiązków i długów.

19 luty 2016


Dziedziczenie praw, roszczeń, obowiązków i długów.

Masa spadkowa

Katalog tego, co możemy dziedziczyć po zmarłym jest naprawdę szeroki. Należą do niego prawa majątkowe, roszczenia, obowiązki i długi.
 
Prawa majątkowe.

Katalog tego, co możemy dziedziczyć po zmarłym jest naprawdę szeroki. Mogą to być różne prawa majątkowe, które przysługiwały zmarłemu, np. zgromadzone przez niego oszczędności, wyposażenie domu czy mieszkania, prawo własności lub współwłasności domu, mieszkania lub gruntu lub określonej rzeczy, prawo posiadania danej rzeczy, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, prawo odkupu i pierwokupu.

Roszczenia.

Po zmarłym możemy odziedziczyć również roszczenia przysługujące zmarłemu, takie jak chociażby roszczenie o naprawienie szkody spowodowanej uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia.

Obowiązki.

Dziedziczymy nie tylko majątek i korzyści z tym związane. Dziedziczymy również obowiązki, jakie za życia miał zmarły, np. możemy odziedziczyć obowiązek umożliwienia małżonkowi i innym osobom bliskim spadkodawcy korzystania z mieszkania lub domu i z urządzeń się tam znajdujących, możemy także zostać zobowiązani do zapewnienia utrzymania dziadkom spadkodawcy, itp.

Długi.

Najmniej pożądaną przez nas częścią spadku są długi spadkodawcy, czyli nieuregulowane przez niego zobowiązania na rzecz określonych instytucji, np.: banku, urzędu skarbowego, ZUS-u oraz zobowiązania na rzecz innych osób, np. z tytułu zaciągniętych pożyczek.  Z chwilą śmierci spadkodawcy, jako spadkobiercy odpowiadamy także za koszty pogrzebu spadkodawcy i koszty przeprowadzenia postępowania spadkowego (w szczególności za koszty zabezpieczenia spadku, koszty spisu inwentarza i koszty ogłoszenia testamentu).

Wyłączenia od dziedziczenia

Nie można odziedziczyć:

  • praw i obowiązków majątkowych o charakterze publicznoprawnym regulowanych przepisami np. prawa administracyjnego, podatkowego czy finansowego takich jak np. oszczędności zgromadzone w ZUS;

  • cywilnoprawnych praw i obowiązków o charakterze niemajątkowym (np. dóbr osobistych) takich jak np. zdrowie, wolność, godność, cześć, wizerunek, nietykalność mieszkania;

  • majątkowych praw i obowiązków cywilnoprawnych ściśle związanych z osobą spadkodawcy (np. służebności osobiste), do których zaliczamy, np. służebność polegającą na możliwości przejazdu lub przechodzenia przez określoną nieruchomość czy służebność mieszkania;

  • praw, które z chwilą śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Dotyczy to w szczególności takich praw jak najem lokalu mieszkalnego. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą;

  • przedmiotu zapisu windykacyjnego. Rozumiemy tu przez to m.in. rzecz oznaczoną co do tożsamości, gospodarstwo rolne, przedsiębiorstwo lub ustanowioną na rzecz zapisobiercy służebność bądź użytkowanie.

Ewelina Czepil
Kancelaria Prawna Czepil

 

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]